Algemene Voorwaarden

Voor het laatst herzien op 27 mei 2019.

Aanvaarding van Gebruiksvoorwaardenovereenkomst.

Door een Shine Social Club-account aan te maken of door gebruik te maken van de Shine Social Club iMessage app (‘Shine Social Club Chat’), hetzij via een mobiel apparaat, mobiele applicatie of computer (gezamenlijk, de ‘Dienst’), gaat u akkoord met (i) deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) ons Privacybeleid, waarvan elk door verwijzing is opgenomen in deze Overeenkomst, en (iii) enige voorwaarden bekendgemaakt aan en overeengekomen door u als u aanvullende functies, producten of diensten aanschaft die wij bieden op de Dienst (gezamenlijk deze ‘Overeenkomst’). Indien u niet accepteert en ermee akkoord gaat door de voorwaarden van deze Overeenkomst gebonden te zijn, dient u de Dienst niet te gebruiken.

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan deze Overeenkomst en de Service. We kunnen dit doen om diverse redenen, onder andere om wijzigingen in of vereisten van de wet, nieuwe functies of wijzigingen in bedrijfspraktijken te weerspiegelen De meest recente versie van deze Overeenkomst zal op de Service wordt geplaatst onder Instellingen en ook op shinesocial.club, en u dient regelmatig de meest recente versie te raadplegen. De meest recente versie is de versie die geldt. Indien de wijzigingen wezenlijke veranderingen zijn die van invloed zijn op uw rechten en verplichtingen, zullen wij u via redelijke middelen van tevoren in kennis stellen van de wijzigingen, waaronder een kennisgeving via de Service of via e-mail. Indien u gebruik blijft maken van de Service nadat de wijzigingen in werking zijn getreden, gaat u akkoord met de herziene Overeenkomst.

Geschiktheid.

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om een account aan te maken op Shine Social Club en om gebruik te maken van de Dienst. Door een account aan te maken en gebruik te maken van de Dienst, verklaart en garandeert u dat:

 • je kunt een bindende overeenkomst aangaan met Shine Social Club.
 • u geen persoon bent die niet gebruik mag maken van de Dienst op grond van de wetten van de EU of een ander toepasselijk rechtsgebied;
 • u deze Overeenkomst zult nakomen en zult voldoen aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften; en
 • u nooit veroordeeld bent voor een misdrijf of een strafbaar feit (of een misdaad van vergelijkbare ernst), een seksueel misdrijf of een misdaad met geweldpleging en dat u zich niet hoeft te registreren als zedendelinquent in een staats-, federaal of lokaal register voor zedendelinquenten.

Uw Account.

Om Shine Social Club te gebruiken kunt u inloggen met uw Facebook-inloggegevens. Als u dit doet, geeft u ons het recht om toegang te krijgen tot bepaalde Facebook-accountinformatie en deze te gebruiken, waaronder maar niet beperkt tot uw openbare Facebook-profiel en informatie over Facebook-vrienden die u deelt met andere Shine Social Club-gebruikers. Voor meer informatie over de gegevens die wij van u verzamelen en hoe we deze gebruiken, raadpleeg ons Privacybeleid.

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens die u gebruikt om in te loggen op Shine Social Club, en u bent uitsluitend verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op naam van die inloggegevens. Als u denkt dat iemand toegang heeft gekregen tot uw account, neem dan onmiddellijk contact op met contact [at] shinesocial.club.

Shine Social Club Chat.

Shine Social Club Chat is een iMessage app die gebruikers in staat stelt om een Shine Social Club-achtige ervaring te hebben buiten Shine Social Club. Via Shine Social Club Chat kunt u foto’s selecteren uit uw mobiele apparaat om uw eigen kaarten-’stack’ te creëren om te delen met uw contacten. Contacten die Shine Social Club Chat hebben zijn in staat om foto’s te beoordelen door naar links of rechts te vegen of de stemknoppen te gebruiken. Shine Social Club Chat werkt afzonderlijk van de voornaamste Shine Social Club-ervaring, dus wanneer u gebruikmaakt van Shine Social Club Chat, creëert u geen account, logt u niet in op Facebook, deelt u geen Facebook-gegevens met ons en creëert u geen profiel dat zal worden weergegeven op Shine Social Club.

Wijzigen van de Service en beëindiging.

Shine Social Club streeft er altijd naar om de Service te verbeteren en u aanvullende functies te bieden die u interessant en nuttig zult vinden. Dit betekent dat wij van tijd tot tijd nieuwe productfuncties of -uitbreidingen kunnen toevoegen, en ook functies kunnen verwijderen, en indien deze handelingen geen wezenlijk effect hebben op uw rechten of verplichtingen, hoeven we u niet van tevoren in kennis te stellen van deze handelingen. Wij kunnen de Service volledig opschorten, in welk geval wij u van tevoren zullen inlichten tenzij verzachtende omstandigheden, zoals veiligheids- of beveiligingsoverwegingen, ons ervan weerhouden.

U kunt te allen tijde en om welke reden dan ook uw account beëindigen door de instructies op te volgen in de ‘Instellingen’ van de Dienst. U moet echter uw in app-aankopen via uw mobiele apparaatplatform (bv. iTunes, Google Play) beheren, om te voorkomen dat u extra kosten in rekening worden gebracht. Shine Social Club kan te allen tijde, zonder kennisgeving aan u, uw account opheffen ingeval Shine Social Club van mening is dat u deze Overeenkomst heeft geschonden. Na een dergelijke beëindiging hebt u geen recht op enige restitutie voor in-appaankopen. Nadat uw account is opgeheven, zal deze Overeenkomst aflopen, hoewel de volgende bepalingen nog steeds van toepassing zullen zijn op u en Shine Social Club.

Veiligheid; uw interacties met andere gebruikers.

Hoewel Shine Social Club ernaar streeft om een respectvolle gebruikerservaring te bieden via functies als de dubbele opt-in, die gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren nadat ze interesse in elkaar hebben geuit, is zij niet verantwoordelijk voor het gedrag van een gebruiker op de Service of daarbuiten. U gaat ermee akkoord om voorzichtig te zijn tijdens interacties met andere gebruikers, met name wanneer u ervoor kiest om te communiceren buiten de Dienst of om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Daarnaast gaat u ermee akkoord om vóór uw gebruik van de Service de Veiligheidstips van Shine Social Club te lezen en op te volgen. Deze zijn te vinden op shinesocial.club. U stemt ermee in geen financiële informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw creditcard- of bankgegevens), of geld over te maken of anders over te schrijven aan andere gebruikers.

U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR UW INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS. U BEGRIJPT DAT SHINE SOCIAL CLUB GEEN CRIMINELE ACHTERGRONDSONDERZOEKEN UITVOERT OP HAAR GEBRUIKERS OF ANDERSZINS ONDERZOEK INSTELT NAAR DE ACHTERGROND VAN HAAR GEBRUIKERS. SHINE SOCIAL CLUB GEEFT GEEN VERKLARING OF GARANTIES OVER HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS. SHINE SOCIAL CLUB BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR – EN U STEMT DAARMEE IN – OM TE ALLEN TIJDE, MET BEHULP VAN OPENBARE GEGEVENS, EEN CRIMINEEL ACHTERGRONDSONDERZOEK OF ANDERE SCREENINGS UIT TE VOEREN (ZOALS REGISTRATIES ALS ZEDENDELINQUENT).

Rechten die Shine Social Club aan u verleent.

Shine Social Club verleent u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepelijke en niet-sublicentieerbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service. Deze licentie heeft als enig doel om u gebruik te laten maken van de voordelen van de Service zoals beoogd door Shine Social Club en toegestaan op grond van deze Overeenkomst. Daarom gaat u ermee akkoord om:

 • de Dienst of inhoud in de Dienst niet te gebruiken voor enige commerciële redenen zonder onze schriftelijke toestemming;
 • auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, of andere intellectuele eigendom, inhoud of gevoelige informatie die toegankelijk zijn via de Dienst, niet te kopiëren, aan te passen, over te dragen, afgeleide werken ervan te creëren, te gebruiken, of na te maken op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Shine Social Club;
 • niet te zeggen of te insinueren dat enige verklaringen die u doet ondersteund worden door Shine Social Club;
 • geen robot, bot, spider, crawler, scraper, applicatie voor het vinden/zoeken van websites, proxy of ander(e) handmatig of automatisch apparaat, methode of proces te gebruiken om gegevens van de gebruikers te bekijken, op te halen of indexeren, ‘data te minen’, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de Dienst of de inhoud ervan te reproduceren of omzeilen;
 • de Service niet te gebruiken op een wijze die de Service of de servers of netwerken die verbonden zijn aan de Service, kunnen onderbreken, verstoren of die een negatief effect erop kan hebben;
 • geen virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of anderszins de beveiliging van de Service aan te tasten;
 • geen kopteksten te manipuleren of anderszins identificatiemiddelen te manipuleren om de herkomst van informatie overgedragen aan of via de Dienst te verhullen;
 • geen deel van de Dienst zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Shine Social Club te ‘framen’ of te ‘spiegelen’;
 • geen metatags of code of andere apparaten te gebruiken die verwijzingen naar Shine Social Club of de Dienst (of een handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, logo of slogan van Shine Social Club) bevatten om iemand te verwijzen naar een andere website voor welk doeleinde dan ook;
 • geen enkel deel van de Dienst aan te passen, te wijzigen, in sublicentie te geven, te vertalen, te verkopen, reverse-engineering toe te passen, te ontcijferen, te decompileren of anderszins te demonteren, of anderen dit te laten doen;
 • geen applicaties van derden te gebruiken of ontwikkelen die werken met de Service of de Inhoud of informatie van andere gebruikers zonder onze schriftelijke toestemming;
 • de Shine Social Club-applicatieprogrammeringsinterface niet te gebruiken, toegang daartoe te verkrijgen of te publiceren zonder onze schriftelijke toestemming;
 • de kwetsbaarheid van onze Service of welk systeem of netwerk dan ook niet te peilen, scannen of testen.
 • welke activiteit dan ook die deze Overeenkomst schendt niet aan te moedigen of te bevorderen.

Het Bedrijf kan een onderzoek instellen en juridische stappen ondernemen in reactie op illegale en/of onbevoegd gebruik van de Dienst, waaronder het opheffen van uw account.

Van enige software die wij u verstrekken mag u upgrades, updates of andere nieuwe functies automatisch downloaden of installeren. U kunt deze automatische downloads via de instellingen van uw apparaat aanpassen.

Rechten die u aan Shine Social Club verleent.

Door een account te maken verleent u Shine Social Club een wereldwijd, overdraagbaar, sublicentieerbaar, royaltyvrij recht en een wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije licentie om informatie waarvoor u ons de machtiging geeft om deze in te zien via Facebook, maar ook alle informatie die u post, uploadt, weergeeft of op een andere manier beschikbaar maakt (samen ‘posten’ genoemd) op de Service of aan andere gebruikers doorgeeft (samen ‘Content’ genoemd) te hosten, op te slaan, te gebruiken, te kopiëren, weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te bewerken, te publiceren, te wijzigen en te verdelen. Shine Social Clubs licentie op uw Content is niet-exclusief, met uitzondering van afgeleide werken die gemaakt zijn via het gebruik van de Service. Op deze werken heeft Shine Social Club een exclusieve licentie. Shine Social Club heeft bijvoorbeeld een exclusieve licentie op schermafbeeldingen van de Service waarop uw Content staat. Daarnaast geeft u Shine Social Club de machtiging om in uw naam te handelen met betrekking tot inbreukmakend gebruik van uw Content via de Service door andere gebruikers of derden, zodat Shine Social Club het gebruik van uw Content buiten de Service kan voorkomen. U stemt ermee in dat alle Content die u plaatst en waarvoor u ons machtigt deze op de Service te plaatsen, door andere gebruikers kan worden bekeken en door iedereen die de Service bezoekt of eraan deelneemt kan worden bekeken (waaronder mensen die gedeelde Content van andere Shine Social Club-gebruikers ontvangen).

U stemt ermee in dat alle informatie die u verstuurt na het aanmaken van uw account, waaronder informatie verstuurd vanuit uw Facebook-account, nauwkeurig en waar is en dat u het recht heeft om de Inhoud te plaatsen op de Dienst en de licentie verleent aan Shine Social Club.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij Inhoud die u plaatst als onderdeel van een Dienst, kunnen controleren of beoordelen. Wij kunnen Inhoud die naar ons oordeel deze Overeenkomst schendt of de reputatie van de Dienst kan aantasten volledig of gedeeltelijk verwijderen.

Wanneer u contact heeft met onze klantenservicemedewerkers, gaat u ermee akkoord om respectvol en vriendelijk te zijn. Als wij vinden dat uw gedrag tegenover een van onze klantenservicemedewerkers of andere werknemers op welk moment dan ook bedreigend of beledigend is, behouden we ons het recht voor om uw account onmiddellijk op te heffen.

In ruil voor de toestemming van Shine Social Club om gebruik te mogen maken van de Service, gaat u ermee akkoord dat wij, onze gelieerde bedrijven en onze derden advertenties kunnen plaatsen op de Service. Door het versturen van suggesties of feedback aan Shine Social Club over onze Service, gaat u ermee akkoord dat Shine Social Club dergelijke feedback kan gebruiken of delen, voor welke doeleinden dan ook, zonder u ervoor te vergoeden.

U gaat ermee akkoord dat Shine Social Club toegang heeft tot uw accountinformatie en Inhoud en deze kan bewaren en onthullen indien dit wettelijk vereist is of indien wij naar eer en geweten geloven dat dergelijke toegang, opslag en onthulling redelijkerwijs noodzakelijk is, om: (i) te voldoen aan juridische procedures; (ii) deze Overeenkomst uit te voeren; (iii) te reageren op beweringen dat enige Inhoud de rechten van derden schendt; (iv) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; of (v) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van het Bedrijf of een andere persoon te beschermen.

Gemeenschapsregels.

Door gebruik te maken van de Service, gaat u ermee akkoord om:

 • de Dienst niet te gebruiken voor een toepassing die illegaal of verboden is op grond van deze Overeenkomst;
 • de Service niet te gebruiken voor schadelijke of misdadige doeleinden
 • de Service niet te gebruiken om Shine Social Club schade te berokkenen
 • onze Community-richtlijnen, die we af en toe bijwerken, niet te schenden
 • gebruikers niet te spammen, om geld te vragen of te bedriegen;
 • geen persoon of entiteit te imiteren of afbeeldingen te plaatsen van een andere persoon zonder zijn of haar toestemming;
 • niemand te pesten, ‘stalken’, intimideren, aan te vallen, lastig te vallen, te mishandelen of belasteren.
 • geen Inhoud te plaatsen die iemands rechten schendt of daarop inbreuk maakt, waaronder rechten van publiciteit, privacy, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectuele eigendomsrecht of contractrecht;
 • geen Inhoud te plaatsen die aangemerkt kan worden als haatzaaiend, dreigend, seksueel expliciet of pornografisch, geweld aanspoort, of naaktheid of rauw of zinloos geweld bevat;
 • Content posten waarmee racisme, onverdraagzaamheid, haat of enige vorm van lichamelijke schade tegen een groep of individu wordt aangemoedigd.
 • niet om wachtwoorden te vragen voor welk doel dan ook, of persoonlijk identificeerbare informatie voor commerciële of onwettige doeleinden van andere personen, of persoonlijke informatie van iemand anders te verspreiden zonder zijn of haar toestemming;
 • niet de account van iemand anders te gebruiken;
 • geen andere account te gebruiken als we uw account al hebben opgeheven, tenzij u onze toestemming heeft.

Shine Social Club behoudt zich het recht voor om uw account te onderzoeken en/of beëindigen zonder restitutie van enige aankopen in het geval u een inbreuk heeft gepleegd op deze Overeenkomst, u misbruik heeft gemaakt van de Service of zich op een manier heeft gedragen die Shine Social Club als ongepast of onwettig beschouwt, waaronder acties of communicaties die plaatsvinden binnen of buiten de Service.

Inhoud van andere gebruikers.

Hoewel Shine Social Club zich het recht voorbehoudt om Inhoud die deze Overeenkomst schendt te beoordelen en verwijderen, is dergelijke inhoud de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker die het plaatst, en Shine Social Club kan niet garanderen dat alle Inhoud zal voldoen aan deze Overeenkomst. Indien u Inhoud op de Service ziet die deze Overeenkomst schendt, meld het dan binnen de Service of via contact [at] shinesocial.club.

Aankopen.

In-appaankopen. Van tijd tot tijd kan Shine Social Club producten en diensten te koop aanbieden (‘in app-aankopen’) via iTunes, Google Play of andere applicatieplatforms goedgekeurd door Shine Social Club (ieder een ‘Softwarewinkel’). Als u ervoor kiest een in app-aankoop te doen, zult u worden gevraagd om de gegevens van uw account bij de Softwarewinkel (‘uw IAP Account’) in te voeren, en uw IAP Account zal moeten betalen voor de in app-aankoop, overeenkomstig de voorwaarden die aan u zijn bekendgemaakt ten tijde van de aankoop, evenals de algemene voorwaarden voor in app-aankopen die van toepassing zijn op uw IAP Account. Sommige Softwarewinkels brengen u verkoopbelasting in rekening, afhankelijk van waar u woont. Indien u een periodiek abonnement aanschaft dat automatisch wordt verlengd via een in app-aankoop, zal uw IAP Account nog atijd in rekening worden gebracht voor het abonnement totdat u het annuleert. Na uw initiële abonnementsperiode en nogmaals na iedere daaropvolgende abonnementsperiode zal uw abonnement automatisch voortgezet worden voor een equivalente periode, tegen de prijs waarmee u bent akkoord gegaan bij het abonneren. Indien u niet wilt dat uw abonnement automatisch verlengd wordt, of als u uw abonnement wilt wijzigen of beëindigen, dient u in te loggen op uw IAP Account en de instructies op te volgen om uw abonnement te annuleren, zelfs als u uw account bij ons of de Shine Social Club-applicatie van uw apparaat heeft verwijderd. Uw abonnement op Shine Social Club wordt niet geannuleerd door uw account op Shine Social Club te verwijderen of door de Shine Social Club-app van uw apparaat te verwijderen. Shine Social Club int alle bedragen die in rekening worden gebracht op uw IAP-account tot u uw abonnement annuleert via uw IAP-account.

Aankopen via Shine Social Club Online

Als u ervoor kiest om een aankoop te doen via Shine Social Club Online, stemt u ermee in om aan Shine Social Club alle prijzen te betalen die worden weergegeven voor de diensten die u hebt geselecteerd, samen met eventuele btw of andere belastingen die op uw betaling van toepassing zijn. U machtigt Shine Social Club om het bedrag te innen bij uw gekozen betaaldienst (uw “Betaalwijze”). Shine Social Club mag eventuele facturatiefouten die door Shine Social Club gemaakt zijn corrigeren, zelfs als al om de betaling is verzocht of als de betaling al ontvangen is. Als u een terugvordering initieert of een betaling via uw betaalwijze op een andere manier terugdraait, mag Shine Social Club uw account naar eigen goeddunken beëindigen.

Als u een abonnement koopt via Shine Social Club Online, blijft uw abonnement altijd geldig totdat u het zelf opzegt. Na de eerste abonnementsperiode waartoe u zich verbindt en opnieuw na elke volgende abonnementsperiode blijft uw abonnement automatisch geldig gedurende een bijkomende equivalente periode tegen de prijs die u hebt geaccepteerd toen u zich abonneerde, tot u het abonnement opzegt. U stemt ermee in dat uw account onderhevig is aan deze automatische hernieuwing. Als u niet wenst dat uw account automatisch wordt vernieuwd of als u uw abonnement wilt wijzigen of beëindigen, moet u zich aanmelden en naar “Mijn profiel” gaan op Shine Social Club Online, waar u de instructies moet volgen. Als u uw abonnement opzegt, mag u het abonnement gebruiken tot het einde van de abonnementsperiode die op dat moment geldig is en zal uw abonnement niet worden vernieuwd nadat deze periode afloopt.

U kunt de gegevens van uw Betaalwijze bewerken via “Mijn profiel” op Shine Social Club Online. Als een betaling niet kan worden geïnd, omdat de geldigheid van uw kaart verstreken is, omdat er onvoldoende geld beschikbaar is of om enige andere reden, en u de gegevens van uw betaalmethode niet bewerkt of uw abonnement niet opzegt, blijft u verantwoordelijk voor alle niet-geïnde bedragen en machtigt u ons om te blijven factureren via de betaalwijze als die bijgewerkt is. Dat kan leiden tot een wijziging in de facturatiedatums. Bovendien geeft u ons toestemming om de bijgewerkte of vervangende vervaldatums en kaartnummers voor uw creditkaart of betaalkaart te verkrijgen, zoals doorgegeven door de uitgever van uw creditcard of betaalkaart. De betaalvoorwaarden zijn gebaseerd op uw Betaalmethode en kunnen worden bepaald via overeenkomsten tussen u en de financiële instelling, de uitgever van uw creditcard of enige andere dienstverlenende instantie van uw gekozen Betaalmethode.

Restituties. Over het algemeen zijn de kosten voor aankopen niet-restitueerbaar, en er zijn geen restituties of kredieten voor gedeeltelijk gebruikte periodes. We kunnen hierop een uitzondering maken indien een restitutie wordt aangevraagd binnen veertien dagen na de transactiedatum, of indien de toepasselijke wetgeving in jouw rechtsgebied restituties toestaat.

Abonnees die in de EU of Europese Economische Ruimte wonen hebben overeenkomstig het lokale recht recht op een volledige restitutie gedurende de 14 dagen na de aanvang van het abonnement. Let op: deze periode van 14 dagen begint wanneer het abonnement ingaat.

Aankopen van Virtuele items zijn DEFINITIEF EN NIET-RESTITUEERBAAR.

Om een restitutie aan te vragen:

Als u zich hebt geabonneerd via uw Apple ID worden terugbetalingen verwerkt door Apple, niet door Shine Social Club. Om een restitutie aan te vragen, ga naar iTunes, klik op uw Apple ID, selecteer ‘Aankoopgeschiedenis’, zoek de transactie en klik op ‘Probleem melden’. U kunt ook een verzoek versturen naar https://getsupport.apple.com.

Indien u zich hebt geabonneerd met behulp van uw Google Play Store-account of via Shine Social Club Online: stuur een e-mail naar de klantenservice met vermelding van uw ordernummer voor de Google Play Store (u vindt het ordernummer in de orderbevestigingsmail of door in te loggen op Google Wallet) of Shine Social Club Online (u vindt het ordernummer in de orderbevestigingsmail). U kunt ook een ondertekende en gedateerde kennisgeving versturen of overhandigen, waarin staat dat u, de koper, deze overeenkomst annuleert, of soortgelijke bewoordingen. Vermeld ook het e-mailadres of telefoonnummer dat aan uw account is gekoppeld, samen met uw ordernummer. De kennisgeving moet verzonden worden naar: Shine Social Club, Attn: Cancellations, Koningsplein 1-I, 1017 BB Amsterdam.

Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims bij inbreuk op het auteursrecht.

Als u denkt dat uw werk gekopieerd en geplaatst is op de Dienst op een manier die kan worden aangemerkt als inbreuk op het auteursrecht, dient u onze Auteursrechtfunctionaris de volgende informatie te verstrekken:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrechtelijke belang;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijke werk waarop volgens u inbreuk is gedaan;
 • een beschrijving van waar het materiaal waarop volgens u inbreuk is gepleegd, te vinden is op de Dienst (en dergelijke beschrijving dient redelijkerwijs toereikend te zijn om ons in staat te stellen het vermeende inbreukmakende materiaal te vinden);
 • uw contactgegevens, waaronder adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet toegestaan is door de auteursrechthebbende, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
 • een verklaring van u, afgegeven op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de auteursrechthebbende of bevoegd bent om te handelen namens de auteursrechthebbende.

Een kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht dient te worden gegeven aan de Auteursrechtfunctionaris van het Bedrijf op contact [at] shinesocial.club, telefonisch op het nummer 020-2602100 of het volgende adres:

Copyright Compliance Department c/o Shine Social Club, Koningsplein 1-I, 1017 BB Amsterdam.

Shine Social Club zal de accounts van gebruikers die herhaaldelijk auteursrechten schenden, beëindigen.

Disclaimers.

SHINE SOCIAL CLUB LEVERT DE DIENST OP EEN ‘AS IS’ EN ‘AS AVAILABLE’ BASIS EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, EN GEEFT GEEN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, TEN AANZIEN VAN DE DIENST (INCLUSIEF DE HIERIN VERVATTE INHOUD), INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN TOEREIKENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. SHINE SOCIAL CLUB VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT (A) DE SERVICE ONONDERBROKEN, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, (B) ENIGE GEBREKEN OF FOUTEN IN DE SERVICE HERSTELD ZULLEN WORDEN OF (C) DAT ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DIE U VERKRIJGT OP OF VIA DE SERVICE NAUWKEURIG ZAL ZIJN.

SHINE SOCIAL CLUB IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INHOUD DIE U OF EEN ANDERE GEBRUIKER OF DERDE PARTIJ PLAATST, VERSTUURT OF ONTVANGT VIA DE SERVICE. ENIG MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICE WORDT GEBRUIKT NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO.

Diensten van derden.

De Dienst kan advertenties of promoties bevatten die worden aangeboden door derden en links naar andere websites of hulpbronnen. Shine Social Club is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid (of het gebrek aan beschikbaarheid) van dergelijke externe websites of hulpmiddelen. Indien u ervoor kiest om te communiceren met derden via onze Dienst, zullen de voorwaarden van een dergelijke partij hun relatie met u beheersen. Shine Social Club is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden of handelingen van dergelijke partijen.

Beperking van aansprakelijkheid.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT ZULLEN SHINE SOCIAL CLUB, HAAR PARTNERS, WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLAIRE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING, HETZIJ DIRECT OF INDIRECT OPGELOPEN, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN: (I) UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE, (II) HET GEDRAG OF DE INHOUD VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDE PARTIJEN OP, VIA, OF NA GEBRUIK VAN DE SERVICE; OF (III) ONBEVOEGDE TOEGANG, GEBRUIK OF AANPASSING VAN UW INHOUD, ZELFS INDIEN SHINE SOCIAL CLUB IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE SAMENGEVOEGDE AANSPRAKELIJK VAN SHINE SOCIAL CLUB TEGENOVER U VOOR ALLE CLAIMS DIE BETREKKING HEBBEN OP DE SERVICE, HET BETAALDE BEDRAG, INDIEN VAN TOEPASSING, DOOR U AAN SHINE SOCIAL CLUB BETAALD VOOR DE DIENST GEDURENDE HET HEBBEN VAN EEN ACCOUNT, OVERSCHRIJDEN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOE, ZODOENDE ZIJN SOMMIGE OF ALLE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN IN DEZE PARAGRAAF MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U.

Toepasselijk recht.

Voor gebruikers die in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of elders verblijven waar onze arbitrageovereenkomst wettelijk verboden is, zullen de wetten van Nederlands Recht omtrent conflicterende wetgeving, van toepassing zijn op enige geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Service.

Vrijwaring door u.

U gaat ermee akkoord om, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, Shine Social Club, onze partners, en hun en onze respectieve functionarissen, bestuurders, vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren en verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor enige en alle klachten, eisen, claims, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven, waaronder advocatenhonoraria, als gevolg van of voortvloeiend uit, of verband houdend met uw toegang tot of gebruik van de Service, uw Inhoud of uw schending van deze Overeenkomst.

Volledige Overeenkomst; overig.

Deze Overeenkomst, samen met het Privacybeleid en enige voorwaarden die aan u zijn bekendgemaakt en door u zijn aanvaard bij het aanschaffen van aanvullende functies, producten of diensten die we op de Service aanbieden, bevat de volledige overeenkomst tussen u en Shine Social Club omtrent het gebruik van de Service. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt geacht, blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht. De tekortkoming van het Bedrijf in het uitvoeren of afdwingen van een recht of bepaling van deze Overeenkomst vormt geen afstandsverklaring van dergelijk(e) recht of bepaling. U gaat ermee akkoord dat uw Shine Social Club-account niet-overdraagbaar is en dat al uw rechten op uw account en de Inhoud ervan zullen vervallen na uw overlijden. Geen agentschap, partnerschap, joint venture, zaakwaarnemer of andere speciale relatie of dienstverband wordt gevormd als gevolg van deze Overeenkomst en u mag geen verklaringen doen namens Shine Social Club of Shine Social Club op welke manier dan ook binden.

Privacy

Cookiebeleid